artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa ulicy Orlej na odcinku od ulicy Żelaznej do ulicy Wolskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wnioskodawca:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 73

 

Planowana inwestycja:

Budowa ulicy Orlej na odcinku od ulicy Żelaznej do ulicy Wolskiej obejmująca budowę ;

- utwardzenia jezdni z poboczami,

- zjazdów do posesji ,

- odwodnienia powierzchniowego,

- skrzyżowań z ulicą Żelazną i ulicą Wolską .

 

Lokalizacja inwestycji:

·          Działki ozn. nr ewid. 240, 241, 242, 358, 359, 360, 47/3, 46, 147, 43/2, 16/2 obr 32 oraz działki o nr 1, 148, 239(stanowiące pasy drogowe) w Piotrkowie Trybunalskim

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w sekretariacie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 .

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8,

tel. (0-42) 732-15-66 , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl