artykuł nr 1

Wydział Rozwoju Miasta, informuje, że na wniosek złożony przez „Polkomtel” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUS 30867 Piotrków_Północ na terenie nieruchomości przy ul. Mireckiego 23

Obwieszczenie

 

 

Wydział Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że na wniosek złożony przez „Polkomtel” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUS 30867 Piotrków_Północ na terenie nieruchomości przy ul. Mireckiego 23, na działkach nr ew. 277/8 i 528/8 obręb 4 w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) Wydział Rozwoju Miasta podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Z wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, każdy ma prawo zapoznać się w Biurze Planowania Rozwoju Miasta, pokój nr 37 w godzinach 9.00 do 14.30 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Szkolna 28, pokój nr 59.