artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 roku.

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873 ze zm.); ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami); uchwały Nr XLII/730/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok; uchwały Nr XLII/728/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ogłasza
otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w 2006 roku.

Konkurs jest adresowany do :

1. Organizacji pozarządowych.

2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3.  Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

4.   Jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

Zadania przeznaczone na ich dofinansowanie:

1.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w tym:

·          prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych dla dzieci i młodzieży z Piotrkowa Trybunalskiego:

Środki na realizację zadania w 2006r. - 180.000,00 zł.

2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w tym:

·          realizacja programu reintegracji społecznej osób uzależnionych prowadzonych
w klubie abstynenta w Piotrkowie Trybunalskim:

Środki na realizację zadania w 2006r.- 56.000,00 zł.

3. Realizacja programów w zakresie przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób uzależnionych, w tym osób bezdomnych z Piotrkowa Trybunalskiego:

Środki na realizację zadania w 2006r. - 5.000,00 zł.

4.Realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie:

 Środki na realizację zadania w 2006r. - 5.000,00 z

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca będzie kierował się kryteriami:

- doświadczenie oferenta oraz jego możliwości w zakresie realizacji zadania stanowiącego przedmiot oferty,

- procentowy udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania,

- ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty.

Kwoty dotacji nie mogą przekraczać 80 % całkowitego kosztu realizacji zadania.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów: Oferty Podmiotu o przyznanie dotacji, sprawozdania finansowo – merytorycznego z działalności Podmiotu za ubiegły rok lub w wypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności, aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego Podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, statusu Podmiotu, pełnomocnictwa do składania oświadczeń
i zawierania umów, rekomendacji, listy osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych, oświadczenia Podmiotu stanowiącego załącznik do oferty.

Środki na realizację ww. zadań przyznane w postaci dotacji wyniosły: w 2005r. 239.113,00 zł.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w siedzibie Zleceniodawcy, Urząd Miasta ul. Pasaż Rudowskiego 10, III piętro, pok. 307.

Oferty przygotowane zgodnie z Procedurą Konkursową przyjmowane będą do godziny 15.30 dnia 30 grudnia 2005r. w siedzibie Zleceniodawcy jak wyżej.

Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie do 10 stycznia 2006r. przez Zespół oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Załączniki:
Oferta80 KB
Regulamin35 KB