artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własnośc Gminy Piotrków Trybunalski, położonej przy ul. Dzikiej 12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ul. DZIKIEJ 12, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzikiej 12. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w KW Nr 58 692.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 41 jako działka nr 67 o pow. 695 m2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

3. Nieruchomość zlokalizowana jest w środkowo-południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po zachodniej stronie ulicy Dzikiej. Z przedmiotową nieruchomością sąsiadują działki zabudowane podobnymi budynkami o charakterze mieszkalnym (strona północna  i południowa), od strony zachodniej znajdują się tereny niezabudowane.

             Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest wybudowanym ok.1940 roku murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym, składającym się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,95 m2. Przedmiotowy budynek stanowi jeden lokal mieszkalny i wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 24,75 m2, zgodnie z zawartą na czas nieokreślony umową najmu, zajmowany jest w całości przez jednego najemcę.

            Ponadto na przedmiotowej nieruchomości znajdują się: mała komórka murowana, przestawny garaż blaszany, altana drewniana, nasadzenia drzew i krzewów iglastych i liściastych.

            Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem zewnętrznym z siatki metalowej plecionej z metalową bramą wjazdową i furtką. Dostęp do budynku zapewniony jest od ul. Dzikiej (droga  nieutwardzona).

            W ulicy Dzikiej znajduje się uzbrojenie komunalne: energetyczne oraz wodno - kanalizacyjne.

4. Nieruchomość położona przy ul. Dzikiej 12 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc obowiązywania. Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowe nieruchomości położone były w jednostce urbanistycznej 10.24.T2.D - strefa rozwoju terytorialnego miasta i tereny drobnych form działalności gospodarczej.

            Natomiast zgodnie z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" (Uchwała Nr XVI/276/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 listopada 1999 r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach mieszkaniowych o przewadze zabudowy jednorodzinnej wraz z usługami podstawowymi.

5. Cena nieruchomości lokalowej wynosi: 56.000,00 zł, w tym:

­          cena lokalu mieszkalnego: 29.600,00 zł

­          cena gruntu: 26.400,00 zł

6. Termin uiszczenia należności za nabycie w/w nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

7. Nieruchomość gruntową zabudowaną domem jednorodzinnym, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny zajmowany w całości przez jednego najemcę, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzikiej 12, wraz z działką nr 67 o pow. 695 m2  niezbędną do racjonalnego korzystania z domu, przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.

8. Wykaz wywieszony jest do publicznego wglądu na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2005 r. do dnia 04 grudnia 2005 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28. 9. Własność przedmiotowej nieruchomości Skarb Państwa nabył mocą postanowienia Sądu sygn. akt Ns. 877/59 z dnia 16 lutego 1960 r., wobec czego nie ma zastosowania art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

 Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy zajmującemu ten lokal na podstawie decyzji o przydziale, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.