artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowiy sieci kablowej SN dla potrzeb Centrum Logistycznego „Kaufland”

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskodawca:

KAUFLAND – MARKETY Sp. z o.o. 50-421 Wrocław ul. Szybka 6-10

Planowana inwestycja:

budowie sieci kablowej SN dla potrzeb Centrum Logistycznego „Kaufland”

Lokalizacja inwestycji:

Trasa przebiegu:

1. w układach komunikacyjnych ulic położonych w Piotrkowie Trybunalskim :

·    ul. Zakatna dz. 21 i 38/8 obr. 29

·    ul. Belzacka dz. 114 obr. 29

·    ul. Świerkowa dz. 54 obr. 29; dz. 86/1 i 86/2 obr. 43

·    ul. Odległa dz. 85/6 obr. 43

·     odcinku autostrady A- 1 dz. nr 38/9, 38/3, obr 29

·     terenie nieruchomości stanowiących własność:

-Zakładu Energetycznego: dz. 29 obr 31

- Fabryki Maszyn Górniczych „ Pioma” :dz.15/10,15/4, 15/52 obr 31

- Gminy Piotrków Trybunalski : dz. 85/6 obr 43

- prywatną dz. 44/2, 7/4 , 6/4 obr 44

-Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dz. nr 8/4 obr 44

2. przez teren Gminy Wola Krzysztoporska miejscowość Majków Duży , wieś Rokszyce I: dz. nr 116 , 19 i 98 (stanowiące układy drogowe) i dz. nr 28 we wsi Rokszyce II.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w sekretariacie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 .

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8,

tel. (0-42) 732-15-66 , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl