artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego dot. budowy sieci gazowej w ulicy Roosevelta i terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK”S.A.

Obwieszczenie

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK” S.A. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 39

Planowana inwestycja:

·          Budowy sieci gazowej w ulicy Roosevelta i terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „PEUK”S.A.

Lokalizacja inwestycji:

obejmuje działki o nr ew. 361 - obręb 32 oraz 1/4, 44, 45– obręb 41 w Piotrkowie Trybunalskim.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w sekretariacie Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 lub wnosić do Urzędu Miasta Wydziału Infrastruktury Miasta Referatu Inwestycji i Remontów w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28 .

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 ,

 tel. 0-42 732-15-66 , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl