artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że w dniu 5.12.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Energetyków do Sygietyńskiego

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały  Rady  Miasta  w  Piotrkowie  Trybunalskim  nr XLI/710/05 z dnia z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni  Planowania Przestrzennego  w Piotrkowie Trybunalskim  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że w dniu 5.12.2005r. zostały ustalone warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego .

 

Wnioskodawca:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 73

Planowana inwestycja:

przebudowa ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Energetyków do Sygietyńskiego obejmująca:

·          wymianę krawężników,

·          wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA,

·          wykonanie nowych chodników oraz ścieżki rowerowej,

·           budowę kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja inwestycji:

·          dz. nr  ewid. 2/12, 4 , 8, obr. 30 oraz część działek o nr  2/11, 5/23 obr.  30

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8, tel. (0-44)  732-15-66, e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl