artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN z rozdzielni GPZ przy ulicy Karolinowskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 29.09.2005r uzupełniony w dniu 29.11.2005r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wnioskodawca:

KAUFLAND MARKETY SP. Z O.O.

50-421 Wrocław ul. Szybka 6-10

Planowana inwestycja:

 

Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN z rozdzielni GPZ przy ulicy Karolinowskiej w Piotrkowie Trybunalskim dla potrzeb Centrum Logistycznego KAUFLAND, usytuowanego w Majkowie gmina Wola Krzysztoporska , oraz budownictwa jednorodzinnego.

 

Lokalizacja inwestycji:

 

obejmująca nieruchomości w układach drogowych ulic w Rokszycach I i w Rokszycach II :

obręb Rokszyce I – działki o nr ewid. 19, 98 , obręb Rokszyce II – działka o nr ewid. 28.

 

obejmująca nieruchomości w układach drogowych ulic w Piotrkowie Trybunalskim:

Autostrada A1 - działka o nr ewid. 38/9 , 38/3 obręb 29

ul. Belzacka - działka o nr ewid. 114 obręb 29

ul. Zawodzie - działki o nr ewid. 97/2 , 97/1 obręb 29, 104 , 56 obręb 26 , 64 obręb 25

Al. Gen.Sikorskiego - działka o nr ewid. 114/10 , 114/9 , 114/3 obręb 26

ul. Słowackiego - działka o nr ewid. 87 obręb 26

ul. Twardosławicka - działka o nr ewid. 145 obręb 25

ul. Wojska Polskiego - działka o nr ewid. 65 obręb 25

ul. 25 Pułku Piechoty - działka o nr ewid. 27, 25/4 obręb 13

ul. Karolinowska - działka o nr ewid. 222,223 obręb 14

ul. Rolnicza - działka o nr ewid. 276 obręb 14

ul. Szymanowskiego - działka o nr ewid. 310/1 obręb 14

ul. Topolowa - działka o nr ewid. 433 obręb14

ul. Łódzka - działka o nr ewid. 592 obręb14

ul. Kostromska - działka o nr ewid. 210/2 obręb 13

ul. Pawłowska - działka o nr ewid. 138/1 obręb 12

oraz przez teren nieruchomości : działki o nr ewid. 79/17, 79/2, 70 , obręb 14 oraz działkę o nr ewid. 211 obręb 13

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać na piśmie uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Pisma należy składać w sekretariacie Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim ul. Farna 8 .

Postępowanie prowadzi:

Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul.Farna 8, tel. 0-44 732-15-66 , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl