artykuł nr 1

Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego zawiadamia, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz Uchwały Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim nr XLI/710/05 z dnia 5 października 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 327, poz.2988 z dnia 8 listopada 2005r.) zawiadamiam, że uzyskano uzgodnienia organów w wymaganym zakresie w związku z ustaleniem warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Wnioskodawca:

Kaufland – Markety Sp. zo.o. Sp. k.

50-421 Wrocław ul. Szybka 6-10

Planowana inwestycja:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy D- 200 mm z trasą przebiegu :

w ulicy Belzackiej - od numeru porządkowego przy ulicy Belzackiej 187 D do drogi krajowej Nr 1

Lokalizacja inwestycji:

obejmująca nieruchomości w układach drogowych ulic :

ul. Belzacka - działka o nr ew.114 obręb 29

droga krajowa Nr 1 - działka o nr ew. 38/9 obręb 29

W związku z powyższym informuje się, że w toku postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia;

1. Postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim nr MZDiK.DA.5544-12/ 366 /05 z dnia 26.10.2005r.

2. Postanowienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.11.2005r. nr GDDKiA-OŁ.TO-mp.435.E-129b/g-k/2005

Postępowanie prowadzi: Pracownia Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim ul.Farna 8, tel. 0-42 732-15-66 , e-mail: pracownia@ppp.piotrkow.pl