artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu relizowanych w 2006 r.

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420) oraz uchwały Nr XLII/730/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia
zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
realizowanych w 2006 roku

O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się:

         organizacje pozarządowe,

         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

         stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

         jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:

1.

Szkolenie w zakresie piłki ręcznej kobiet i dziewcząt

180.000

2.

Szkolenie w zakresie piłki ręcznej mężczyzn i chłopców

180.000

3.

Szkolenie w zakresie zapasów w stylu klasycznym

110.000

4.

Szkolenie w zakresie piłki nożnej

130.000

5.

Szkolenie w zakresie lekkiej atletyki

10.000

6.

Współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz udział w zawodach rejonowych i wojewódzkich

50.000

7.

Szkolenie w sekcji badmintona

50.000

8.

Szkolenie w zakresie koszykówki

105.000

9.

Szkolenie w zakresie piłki siatkowej

21.000

10.

Udział w turniejach tenisowych

12.000

11.

Szkolenie w sekcji tenisa

5.000

12.

Szkolenie w zakresie kick-boxingu

8.000

13.

Szkolenie w zakresie karate tradycyjnego

5.000

14.

Szkolenie w sekcji bokserskiej

5.000

15.

Szkolenie w zakresie pływania

15.000

            W/w środki mogą ulec zmianie na podstawie uchwały Rady Miasta określającej wysokość budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2006 rok.

            Oferty wraz z harmonogramem realizacji zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2005 roku do godz. 15.30 w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10, p. 311.

            Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z formularzem oferty, harmonogramem i regulaminem konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl a także w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta, p. 311 tel. 732-77-91 lub 732-77-92 . Oferty rozpatrzone zostaną w terminie do dnia 29 grudnia 2005 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o następujące kryteria:

       możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, skala ocen 0-10 punktów,

       merytoryczna wartość oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu, skala ocen 0-10 punktów,

       ocena kalkulacji kosztów zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen 0-10 punktów,

       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, skala ocen 0-10 punktów,

       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, skala ocen 0-10 punktów.

            Wsparcie udzielone zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; zmiany z 2004r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420) oraz Programie współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2006 rok.

            W latach 2004 i 2005 wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu z budżetu miasta w następujących kwotach:                              

 

 rok 2004       

 rok 2005

zadanie nr 1

220.000 zł

50.000 zł

zadanie nr 2

172.500 zł

100.000 zł

zadanie nr 3

99.000 zł

80.000 zł

zadanie nr 4

127.500 zł

110.000 zł

zadanie nr 5

3.500 zł

10.000 zł

zadanie nr 6

35.000 zł

40.000 zł

zadanie nr 7

44.500 zł

45.000 zł

zadanie nr 8

75.000 zł

85.000 zł

zadanie nr 9

10.500 zł

5.000 zł

zadanie nr 10

10.000 zł

6.000 zł

zadanie nr 11

 -

5.000 zł

zadanie nr 14

1.500 zł

 -

zadanie nr 15

10.000 zł

10.000 zł

Zadania Nr 12 i 13 – nie były realizowane w 2004 i 2005 roku

Załączniki:
Regulamin36 KB
Harmonogram26 KB
Wniosek73 KB