artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski przeznaczonej do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Witosa 35

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY, W DRODZE USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY ul. WITOSA 35.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Witosa 35.

Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 58 692.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 46 jako działka nr 71/4 o pow. 0,6854 ha.

3. Ww. nieruchomość jest niezabudowana. Zachodnia część działki znajduje się w dolinie rzeki Strawy, w strefie terenów otwartych. Wschodnia część działki – pas terenu szerokości ok. 10 m – znajduje się w terenie zabudowanym, stanowi dojazd do zachodniej części nieruchomości. Przez wschodnią część nieruchomości przebiega gazociąg gA ø350, stanowiący własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. Ponadto na działce znajdują się: sieć przesyłowa linii kablowej elektroenergetycznej oraz sieć przesyłowa linii napowietrznej elektroenergetycznej, stanowiące własność Zakładu Energetycznego.

            Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

            Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2601 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

4. Nieruchomość położona przy ul. Witosa 35 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc obowiązywania.

 Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w terenach rolnych.

 W opinii urbanistycznej nr PP.III.73281/152/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r., wydanej w sprawie możliwości zagospodarowania nieruchomości przy ul. Witosa 35 Pracownia Planowania Przestrzennego wskazała, że z uwagi na swoje położenie i niewystarczające dla zabudowy parametry wschodniej części nieruchomości ( w terenie zabudowanym ) oraz położenie zachodniej części poza terenem zabudowanym, przedmiotowa działka nie może być wykorzystana na cele budowlane, lecz wyłącznie na uprawy rolne.

            Działka ma zapewnioną obsługę komunikacyjną od strony ulicy Witosa.

5. Cena nieruchomości wynosi 32 000,00 zł.

6. Termin uiszczenia należności za nabycie ww. działki na własność najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

7.  Wykaz nieruchomości wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 10 listopada 2005 r. do dnia 01 grudnia 2005 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28.

8. Pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

§          przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

§          jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
            Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ustala się od dnia 10 listopada 2005 r. do dnia 22 grudnia 2005 r.
            Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.