artykuł nr 1

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIEWydział Infrastruktury Miasta Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości, że wniosek o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM BT/DC-30779 na budynku wieży ciśnień w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego 25 (działka nr ewid. 61/2 obr. 22) oraz raport o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie.Wykaz ten jest udostępniony w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 (III piętro pok. 59) w godzinach 800-1500 (w dni robocze).Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski należy składać w Referacie Architektury i Budownictwa ul. Szkolna 28 pok. 72 w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia, co wynika z art. 32 ust. l ustawy - Prawo ochrony środowiska.