artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamia, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przedborskiej

SPN.6821.8.2022

Informacja

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia,

 

że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Przedborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 514 w obrębie 34, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Łodzi, zezwolenia na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Przedborskiej.

Zgodnie z treścią art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.

Zgodnie z treścią art. 114 ust. 3 i 4 wskazanej ustawy, w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli wywłaszczenie dotyczy części nieruchomości, ogłoszenie zawiera również informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału tej nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, celem zgłoszenia się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego- Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul. Szkolna 28, pokój 308, wraz z dokumentami potwierdzającymi te prawa tj. postanowieniem o nabyciu spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia ( oryginał lub uwierzytelniona kopia).

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się do Urzędu Miasta osoby, którym przysługują do przedmiotowej nieruchomości prawa rzeczowe, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kacperek

WICEPREZYDENT MIASTA