artykuł nr 1

Ogłoszenie

Piotrków Trybunalski, 02.08.2022 r.

PZK.5520.2.2022

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie przekazania w 2022 roku w miesięcznych transzach (od miesiąca lutego 2022 roku do miesiąca grudnia 2022 roku) - na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, środków finansowych w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) na zorganizowanie przez Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim służb ponadnormatywnych policjantów.

Zadanie jest realizowane w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/586/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz Porozumienie Nr 31/PZK/S/P/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zorganizowania w 2022 roku służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego zawarte pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym