artykuł nr 1

Ogłoszenie

Piotrków Trybunalski, 01.08.2022 r.

PZK.5520.9.2022

OGŁOSZENIE
 

Podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie przekazania w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi środków finansowych w kwocie 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Środki finansowe przekazano na konto Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Powyższe środki zostały zabezpieczone w budżecie miasta Uchwałą Nr XLIX/612/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku i przekazane na podstawie Porozumienia Nr 345/PZK/S/P/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 roku zawartego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

 

I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym