artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wydzieleniem terenów niezbędnych do ich realizacji zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 103/8, 104/8, 104/10, 104/17, 105/5, 104/21, 105/8 obręb 47.

DOP.6220.10.7.2022.KS

 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

Budowa budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz wydzieleniem terenów niezbędnych do ich realizacji zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim na działkach o nr ewid. 103/8, 104/8, 104/10, 104/17, 105/5, 104/21, 105/8 obręb 47.

Decyzja, znak: DOP.6220.10.6.2022.KS wydana została w dniu 29 lipca 2022r., dla inwestora – Pana Jacka Tomaszewskiego, w imieniu i z upoważnienia którego występuje Pani Aleksandra Łaszek.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro Planowania Rozwoju Miasta, ul. Szkolna 28, pok. nr 250.

Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Szkolna 28.

Ponadto, od dnia 1 sierpnia 2022r., na okres 14 dni, treść niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Katarzyna Szokalska

Kierownik Biura Planowania i Rozwoju Miasta

działający z upoważnienia

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dokument podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym