artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie przekazania dotacji

Piotrków Trybunalski, 04-02-2022

PZK.5520.2.2022

 

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie przekazania w 2021 roku Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (poprzez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji) środków finansowych w formie dotacji w wysokości 66 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonych na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.

Z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano 35 040,00 zł (słownie: trzydzieści  pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100). Niewykorzystane środki w wysokości 30 960,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) zostały zwrócone przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30.12.2021 roku.

Zadanie zrealizowano w oparciu o Porozumienie nr 56/PZK/S/P/2021 w sprawie zorganizowania w 2021 roku służb ponadnormatywnych policjantów ze środków finansowych samorządu terytorialnego zawarte w dniu 04 lutego 2021 roku pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Pierwszy Zastępca Prezydenta

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym