artykuł nr 1

Ogłoszenie w sprawie przekazania w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych

Piotrków Trybunalski, 04-02-2022

Z-CA PREZYDENTA MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

PZK.5520.2.2022

 

OGŁOSZENIE

Podaję do publicznej wiadomości informację w sprawie przekazania w 2022 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych w formie dotacji w kwocie 30 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby stanowiący zwiększenie ilości patroli policyjnych Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Powyższe zadanie będzie realizowane w oparciu o Porozumienie Nr 31/PZK/S/P/2022 z dnia 14.01.2022 roku zawarte pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego a Komendantem Miejskim Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Pierwszy Zastępca Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym