artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Piotrków Trybunalski dnia 05.01.2022r.

DOP.6220.22.1.2021.KS

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

z a w i a d a m i a m

że zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, z dnia 7 grudnia 2021r., znak KO.461.81.21, wyznaczającego Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do załatwienia sprawy wniosku z dnia 19 listopada 2021r, Firmy DINO Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Ostrowska 122, w imieniu i z upoważnienia której występuje Pani Katarzyna Błocińska-Wolnikowska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „realizacji punktu zbierania odpadów na terenie Centrum Logistycznego DINO Polska przewidzianego do realizacji na części działek o nr ewid.: 1593/1 oraz 1549/3 obręb 8  w Wolborzu”.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 pok. nr 250, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz  § 3 ust. 1 pkt 81 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839), ww. przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piotrkowie Trybunalskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

Katarzyna Szokalska

Kierownik Biura Planowania Rozwoju Miasta

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Otrzymują:

1.  a/a

2.  Katarzyna Błocińska-Wolnikowska -  pełnomocnik Wnioskodawcy

3. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

Sprawę prowadzi:

Konrad Słomka

Inspektor ds. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

UM Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28 pok. 250  tel. 732 18 39