artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.164.2021

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.06.2021 r. wpłynął wniosek:

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

z siedzibą przy ul. Targowa 18, 90-042 Łódź

 

dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu Ś/C do 0,5 MPa z rur PE w ul. Barwnej (dz. nr ewid. 94, 95/2, 23, 93 obr. 9 obr. 9) w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Jednocześnie informuję, że rozpatrzenie w/w wniosku nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

 

Podpisał:

w/z Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa

(-) inspektor Rafał Grzybowski