artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.46.2021

 

 

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 19.03.2021 r.,

Pani Elżbiety Siwczak   

robót budowlanych polegających na: budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wierzeje 44 (działka nr ewid. 321 obręb 19) w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

w/z Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa

inspektor - Rafał Grzybowski

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym