artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.52.2021

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29.03.2021 r. wpłynął wniosek:

Pani Bożeny Gliszczyńskiej

dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego przy ul. Kaczej (dz. nr ewid. 346/2, 298/16 obr. 10) w Piotrkowie Trybunalskim.

Jednocześnie informuję, że rozpatrzenie w/w wniosku nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

 

 


w/z Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa

inspektor - Rafał Grzybowski

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym