artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.32.2021

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5.01.2021 r. wpłynął wniosek:

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

z siedzibą przy Al. 3-ego Maja 31, 97-300 Piotrków Tryb.

dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 25 (dz. nr ewid. 218/7 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim.

Jednocześnie informuję, że rozpatrzenie w/w wniosku nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

 

 

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Janusz Korczak-Ziołkowski

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym