artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6743.1.28.2021

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 30a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.03.2021 r. wpłynął wniosek:

Barbara Mielczarek

dotyczący zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Lelewela 18 (dz. nr ewid. 247 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim.

Jednocześnie informuję, że rozpatrzenie w/w wniosku nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia kompletnego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego).

 

 

 

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Janusz Korczak-Ziołkowski

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym