artykuł nr 1

Informacja

Znak sprawy: IMA.6740.73.2021

 

INFORMACJA

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości informację, że wnioskiem z dnia 01.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie na żądanie inwestora:

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4

02-673 Warszawa    

w sprawie pozwolenia na: instalację urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiotelekomunikacyjnej, na istniejącym obiekcie budowlanym (oznaczone przez inwestora symbolem BT30957) na terenie nieruchomości położonej  przy ul. Pijarskiej 4 (działka nr ewid. 167 obręb 21) w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

 

 

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Janusz Korczak-Ziołkowski

Dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym