artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak : WA.ZUZ.3.4210.2228.2020.IM w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu spółki Park Emerson Sp. z o.o. zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 137/7, 135/3, 137/6, 137/12, 137/18 i 137/19 obręb 0029 m. Piotrków Trybunalski poprzez istniejący wylot do rowu.