artykuł nr 1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany okresu obowiązywania decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim znak: WA.ZUZ.3.4210.71.2020.IM udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zlewni ul. Śląskiej na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do Ronda Sulejowskiego oraz odcinka ul. Wiślanej przy skrzyżowaniu z ul. Śląską wraz z terenami przyległymi w m. Piotrków Trybunalski istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej zlokalizowanym na działce o nr ewid. 583/4 obręb 0034 do rzeki Strawa w km 11+666,90.