artykuł nr 1

Informacja o wniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej - przyłączy - do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ''Kamienica'' i ''Oficyna'' przy ul. Garncarskiej 6-8, zgodnie z załączonym projektem budowlanym (działki nr ewid. 184, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim