artykuł nr 1

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiecie piotrkowskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 1 o pow. 0,0639 ha w części dotyczącej udziału wynoszącego 444/480 części we współwłasności ww. nieruchomości

Załączniki:
Obwieszczenie689 KB