artykuł nr 1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko w/z z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko