artykuł nr 1

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji w sprawie zezwolenia na rozbudowę i przebudowę ulicy Słowackiego

Piotrków Tryb. 2009.11.26
PREZYDENT MIASTA
pełniący funkcję Starosty Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
IMA.73591-76/09
 
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) - zawiadamia się, że w dniu 26.11.2009r. została wydana na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty Miasta z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ul. Pasaż Rudowskiego 10, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowie i przebudowie ul. Słowackiego od km 0+008,43 do km 0+509,52 na odcinku od ulicy POW do Placu Kościuszki w Piotrkowie Tryb., wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kanału deszczowego w ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Piłsudskiego, budową przyłączy kanalizacji deszczowej, budową i przebudową przyłączy wodociągowych oraz przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz usunięcia kolizji teletechnicznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 408/3 w obrębie 21; 97/1, 167, 205, 114/4, 124/2, 133, 175/5, 178, 72/2, 184/1, 229/11, 229/17, 61/1 w obrębie 22 w Piotrkowie Tryb.
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza następujący projekt podziału nieruchomości:
 
a)   dotychczasowy numer ewid. 114/4 – podział na działki: 114/5, 114/6 (obręb 22)
b)   dotychczasowy numer ewid. 124/2 – podział na działki: 124/4, 124/5 (obręb 22)
c) dotychczasowy numer ewid. 178 – podział na działki: 178/1, 178/2 (obręb 22)
d)   dotychczasowy numer ewid. 175/5 – podział na działki: 175/7, 175/8 (obręb 22)
e)   dotychczasowy numer ewid. 133 – podział na działki: 133/1, 133/2 (obręb 22)
 
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych - nieruchomości wyznaczone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
 
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 pokój 70 w godz. 7:30 do 15:30. (tel. 044 732-18-69). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.