artykuł nr 1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541E - ul. Wolborskiej (przez rzekę Wierzejkę) w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Tryb, 23.11.2009r.
ROP.7627-26/2009
 
 
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
 
przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1541E – ul. Wolborskiej (przez rzekę Wierzejkę) w Piotrkowie Trybunalskim
 
Decyzja, znak ROP.7627-26/2009 wydana została w dniu 23 listopada 2009r., dla inwestora – Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w imieniu i z upoważnienia którego występuje Biuro Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro Planowania Rozwoju Miasta, ul. Szkolna 28, pok. nr 37.
Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Szkolna 28, pok. nr 59.