artykuł nr 1

Zawiadomienie Biura Planowania Rozwoju Miasta w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowego wraz z zespołem parkingów zadaszonych i odkrytych oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego, Sikorskiego i Poprzecznej

Piotrków Trybunalski dnia 24.08.2009r.
ROP.7627-24/2009
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)
 
z a w i a d a m i a m
 
że na wniosek Centrum Piłkarskiego „PTAK” S.A. ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo – usługowego wraz z zespołem parkingów zadaszonych i odkrytych oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego, Sikorskiego i Poprzecznej na działkach o nr ew. 3/7, 3/15, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 2/25, 3/26, 3/27, 3/28, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/41, 4/16 i 4/20 w obrębie 31.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Biura Planowania Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Szkolna 28 pok. nr 37, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza i ocena bezpośredniego oraz pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 52b i 53 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniemprzedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zmianami) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piotrkowie Trybunalskim. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony zawiadomione poprzez ogłoszenie w prasie, zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. a/a