artykuł nr 1

Zawiadomienie Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w/s zmiany decyzji z dnia 26 lipca 2007 r., udzielającą Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim ul. Przemysłowa 4, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75

 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) informuję o wydanej decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 sierpnia 2009r., znak: ROŚ.7615-5/09, zmieniającej decyzję z dnia 26 lipca 2007r., znak: ROŚ.IV.7615 -5/2007, udzielającą Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4, pozwolenia zintegrowanegona prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, pok. 59, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30, w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczane w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dostępnym ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio pod adresem: http://infoos.mos.gov.pl/fsystem.