artykuł nr 1

Obwieszczenie Referatu Architektury i Budownictwa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Karolinowskiej oraz rozbudowie ul. Rolniczej

 

Piotrków Tryb. 2009.08.20
IMA-73591/44/2009
 
PREZYDENT MIASTA
pełniący funkcję Starosty Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
 
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
  Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) -  zawiadamia się, że w dniu 20.08.2009r. została wydana na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy
ul. Pasaż Rudowskiego 10, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowie i przebudowie ul. Karolinowskiej od km 0+093,36 do km 0+546,16 (na odcinku od posesji przy ul. Karolinowskiej 5 do posesji przy ul. Karolinowskiej 49) oraz rozbudowie ulicy Rolniczej od km 0+000,00 do km 0+361,84 (od skrzyżowania z ulicą Karolinowską i Wąską do torów PKP), wraz zbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową skrzyżowania ulic Karolinowskiej, Rolniczej i Wąskiej na skrzyżowanie typu rondo oraz niezbędnej przebudowie kolidującej infrastruktury gazowej, elektrycznej i teletechnicznej,
przewidzianych do realizacji na działkach nr ewid.: 222/1, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 381/2, 336/1, 336/2, 310/3, 310/4, 276, 110/7, 309/1, 309/3, 307/1, 306/4, 277/72, 277/73, 277/71, 277/70, 277/51, 277/52, 277/68, 277/66, 258, 259, 260, 261, 262/3, 262/1, 262/2, 268/2, 269/4, 270/6, 272/2, 273, 274/2, 274/1, 275/2, 275/1, 109/2 w obrębie 14 w Piotrkowie Trybunalskim.
 
Decyzja o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zatwierdza następujący projekt podziału nieruchomości:
 1. dotychczasowy numer ewid. 268/3 – podział na działki: 268/3, 268/4
 2. dotychczasowy numer ewid. 223/2 – podział na działki: 223/3, 223/4
 3. dotychczasowy numer ewid. 277/51– podział na działki: 277/76 277/77
 4. dotychczasowy numer ewid. 277/52– podział na działki: 277/78, 277/79
 5. dotychczasowy numer ewid. 261– podział na działki: 261/1, 261/2
 6. dotychczasowy numer ewid. 260– podział na działki: 260/1, 260/2
 7. dotychczasowy numer ewid. 259– podział na działki: 259/1, 259/2
 8. dotychczasowy numer ewid. 309/1– podział na działki: 309/5, 309/6
 9. dotychczasowy numer ewid. 310/3– podział na działki: 310/5, 310/6
 10. dotychczasowy numer ewid. 310/4– podział na działki: 310/7, 310/8
 11. dotychczasowy numer ewid. 381/2– podział na działki: 381/3, 381/4
 12. dotychczasowy numer ewid. 362/3– podział na działki: 262/4, 262/5
 13. dotychczasowy numer ewid. 258– podział na działki: 258/1, 258/2
 
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych - nieruchomości  wyznaczone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej stała się ostateczna.
 
Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 pokój 70 w godz. 7:30 do 15:30. (tel. 044 732-18-69 lub 044 732-18-68). Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.