artykuł nr 1

Referat Komunikacji

Rejestracja pojazdów
 1. Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela.
 2. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.
 3. Pełnomocnictwo
 4. Rejestracja pojazdu marki "SAM"
 5. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.
 6. Rejestracja pojazdu zabytkowego.
 7. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego).
 8. Wniosek o wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji: "Hak", "Taxi", "L", "VAT", "V.9 poziom emisji sp alin - euro".
 9. Wniosek o wydanie wtórników dokumentów lub tablic rejestracyjnych oraz o wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej
 10. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badania technicznego lub z tytułu zmiany danych w nim zawartych.
 11. Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o montażu instalacji gazowej.
 12. Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o ustanowieniu lub wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe.
 13. Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia/podwozia/ramy) oraz/lub decyzji na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zstępczej. 
 14. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub inny uprawniony organ.
 15. Wyrejestrowanie pojazdu.
 16. Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.
 17. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Diagności, instruktorzy nauki jazdy

 1. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.
 2. Uprawnienia diagnosty.
 3. Zawiadomienie o uczestnictwie w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców.

Ośrodki szkolenia kierowców

 1. Dokonanie wpisu/zmiany zakresu wpisu lub zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Przekazywanie informacji z ośrodków szkolenia kierowców
 3. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

Prawo jazdy

 1. Międzynarodowe prawo jazdy.
 2. Przywrócenie cofniętych uprawnień.
 3. Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów (za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą - dotyczy osób zamieszkałych poza granicami RP)
 4. Wydanie prawa jazdy z powodu: utraty dokumentu, zniszczenia, upływu terminu ważności dokumentu, zmiany nazwiska lub adresu.
 5. Wydanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.
 6. Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referat Komunikacji.
 7. Wymiana prawa jazdy na nowej generacji.
 8. Wymiana prawa jazdy w związku z dokonaniem wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub szkolenia okresowego
 9. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.
 10. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie.
 11. Wymiana/przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy.
 12. Zezwolenie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne.
 13. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Stacje kontroli pojazdów

 1. Wniosek o dokonanie wpisu/zmiany do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.