artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 2. Rejestracja urodzeń
 3. Rejestracja zgonów
 4. Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja
 5. Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
 6. Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i rejestracja małżeństwa
 7. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego
 8. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane
 9. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
 10. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
 11. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 12. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do Unii Europejskiej
 13. Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej
 14. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
 15. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca
 16. Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
 17. Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
 18. Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 19. Wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
 20. Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 21. Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 22. Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
 23. Zmiana imienia i nazwiska
 24. Udostępnienie materiałów archiwalnych w trybie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 25. Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego