artykuł nr 1

Referat Ewidencji Ludności

 

 1. Pełnomocnictwo
 2. Postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
 3. Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego w drodze decyzji administracyjnej
 4. Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej
 5. Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców na wniosek osoby, której dane dotyczą i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
 6. Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców
 7. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
 8. Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 9. Wydawanie dowodów osobistych dla osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia
 10. Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich.
 11. Wydawanie dowodów osobistych w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, utraty, uszkodzenia, zmiany wizerunku twarzy
 12. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
 13. Zameldowanie na pobyt stały
 14. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 15. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 16. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
 17. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
 18. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
 19. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
 20. Zameldowanie cudzoziemnca na pobyt stały
 21. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 22. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP, zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy