artykuł nr 71

Przetarg nieograniczony na modernizację ul. Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

WYBÓR WYKONAWCY PEŁNIĄCEGO ROLĘ INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA ULICY SULEJOWSKIEJ OD RONDA IM. E. GIERKA DO ULICY PROJEKTOWANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” WSPÓŁFINASOWANEGO W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO TRANSPORT

PRIORYTET 2. BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA
 DZIAŁANIE 2.2 USPRAWNIENIE PRZEJAZDÓW DROGAMI KRAJOWYMI PRZEZ MIASTA NA PRAWACH POWIATU

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na okres od wyboru inżyniera kontraktu (wrzesień 2005 r.), do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Zamawiającego oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi wykonawców robót budowlano-montażowych tj. wrzesień 2010r – zgoda Prezesa Zamówień Publicznych z dnia 23.06.2005r. na podpisanie umowy na okres 5 lat..Realizacja robót budowlano-montażowych planowana jest od II kwartału 2006 r. do końca maja 2007 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 29.09.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 29.09.2005r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

IWONA URBAŃCZYK tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

artykuł nr 72

Przetarg nieograniczony na dostawe warzyw i...

Przetarg nieograniczony na dostawe warzyw i owoców krajowych oraz, dostawe owoców i warzyw importowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 73

Przetarg nieograniczony na modernizację ul....

Przetarg nieograniczony na modernizację ul. Wolborskiej w Piotrkowie Tryb. w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku dł. ca 3780 m od skrzyżowania z obwodnicą do granicy miasta w ramach ZPOR

artykuł nr 74

Przetarg nieograniczony na modernizacje Parku...

Przetarg nieograniczony na modernizacje Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w zakresie robót ogólnobudowlanych, drogowych, inżynieryjnych, elektroinstalacyjnych i zieleni

artykuł nr 75

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów...

Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów mięsnych, wędlin i drobiu do siedziby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim