artykuł nr 1

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Hali Relax przy Al. 3-go Maja 6b w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu 686 KB
Odpowiedź na pytanie 409 KB
Odpowiedź na pytanie 45 KB
Odpowiedzi na pytania - modyfikacja regulaminu 383 KB
*Załącznik nr 16 - Mapa zasadnicza w postaci wektorowej + licencja MB
*Załącznik nr 19 - część III 56 MB
*Załącznik nr 19 - część II 38 MB
*Załącznik nr 19 - część I 24 MB
*Załącznik nr 20 - Opinia geotechniczna 767 KB
*Załącznik nr 18 - Wytyczne konserwatorskie 93 KB
*Załącznik nr 17 - Granice Konkursu na mapie zasadniczej MB
*Załącznik nr 15 - Wzór umowy 265 KB
*Załącznik nr 14 - Zespół projektowy 80 KB
*Załącznik nr 13 - Oświadczenia o braku wydania ostatecznej decyzji administracyjnej 78 KB
*Załącznik nr 12 - Oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 79 KB
*Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 87 KB
*Załącznik nr 10 - Oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków lokalnych 76 KB
*Załącznik nr 9 - Wykaz osób 84 KB
*Załącznik nr 8 - Wykaz usług 88 KB
*Załącznik nr 7 - Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej 96 KB
*Załącznik nr 6 - Oświadczenie o uzgodnieniach ze związkami na etapie koncepcji 76 KB
*Załącznik nr 5 - Informacja o kosztach 62 KB
*Załącznik nr 4 - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej 75 KB
*Załącznik nr 3 - Karta identyfikacyjna pracy konkursowej 74 KB
*Załącznik nr 2 - Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 104 KB
*Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału 93 KB
REGULAMIN KONKURSU 133 KB
REGULAMIN KONKURSU 20 MB
Ogłoszenie o konkursie MB
Zarządzenie nr 448 z dn. 7.11.2017 r. MB
Dostępne kategorie:
Rok 2017