artykuł nr 16

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in na wykonaniu warstw konstrukcyjnych na całej powierzchni alejek bitumicznych, zgodnie z rys. 8 części drogowej projektu tj.: a) warstwy dolnej podbudowy z pospółki gr. 10 cm; b) podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - klińca kamiennego 5-20 gr. 15 cm; c) nawierzchni mineralno-bitumicznej 0-12,8 gr. 4 cm w związku z realizacją zadania pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Ks. J. Poniatowskiego''

artykuł nr 17

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in. na: a) skuciu odspojonych, zawilgoconych tynków, odsoleniu ścian i sufitów korytarzy prowadzących do remontowanych części pomieszczeń w piwnicy, przeznaczonych na archiwum MOPR, b) udrożnieniu wentylacji oraz wymianie instalacji elektrycznych w tych pomieszczeniach w związku z realizacją zadania pn. modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

artykuł nr 18

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in. na przebudowie czterech istniejących przyłączy gazowych kolidujących z budowanym kanałem deszczowym w związku z realizacją zadania: ,,Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. POW do ul. Toruńskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 131 KB