artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim etap I-wymiana stolarki okiennej w pokojach mieszkańców na I piętrze budynku

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w działce 81/2 obręb 27 zlokalizowanej przy ul. Słowackiego nr 222, stanowiącą realizację części zadania:"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.0101.00-00-003/07

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej budowy ul. F. Roosevelta wraz z budową/przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Roosevelta-dokumentacja techniczna"

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków SP nr 13

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony na wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Szmidta w Piotrkowie Trybunalskim