artykuł nr 11

Postępowanie na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową ulic Rwańskiej i Rycerskiej (na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Sieradzkiej) wraz z budową elementów małej architektury oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 12

Postępowanie na realizację usługi dotyczącej prac pielęgnacyjno-porządkowych w zakresie utrzymania zieleni, bieżącej konserwacji nagrobków oraz pomników na grobach i kwaterach wojennych położonych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 13

Postępowanie na wykonanie serwisu pogwarancyjnego systemu monitoringu wizyjnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz alarmowej instalacji przeciwpożarowej w Komendzie Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Postępowanie na umycie, wymianę oraz aktualizację danych finansowych zamieszczonych na tablicach informacyjnych dla Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 15

Postępowanie na opracowanie studium wykonalności dla projektu o wartości poniżej 1 min euro

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze