artykuł nr 16

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz w ulicach przyległych wraz z przedłużeniem kolektora nr III w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą części zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej

artykuł nr 17

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń powielających w 2012 roku dla potrzeb Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w okresioe od 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jednostek podległych

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynków położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: 1. ul. Narutowicza 82 (działka nr 243, 244-5) 2. ul. Narutowicza 104 (działka na 225-1) 3. ul. Zamkowa 6/Zamurowa 6a (działka nr 79-1, 79-2)