artykuł nr 26

Postępowanie na wykonanie plakatów promocyjnych

artykuł nr 27

Postępowanie na przeprowadzenie szkolenia w zakresie profesjonalne obsługi klienta dla 50 pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-Biura Obsługi Mieszkańców, realizujących swoje zadania w bezpośrednim kontakcie z klientami (2grupy x 25 osób)

artykuł nr 28

Postępowanie na wykonanie badań laboratoryjnych jakości wód opadowych dla terenu na odcinku od ul. Źródlanej do torów PKP

artykuł nr 29

Postępowanie na opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków deszczowych do cieku wodnego Strawki wylotami kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 30

Postępowanie na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej d/c projektowych w skali 1:500 terenu od ul. Kostromskiej w kierunku zachodnim i ok. 60m za ul. Źródlaną pod regulację rzeki Strawy

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze