artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na wykonanie ortofotomapy cyfrowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o zdjęcia lotnicze

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na przygotowywanie i dostawę obiadów jednodaniowych dla Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Polnej...

Uwaga!!! Proszę w ofercie uwzględnić koszt zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych na zjazdach

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na wykonanie trzech części zadania: 'Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych' w ramach projektu pn. 'Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim', stanowiącego część programu operacyjnego 'Infrastruktura i środowisko' wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

artykuł nr 15

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Złotej i Górnej