artykuł nr 26

Informacja dot.postępowania na pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z rozbudową/przebudową ul. Zamkowej na odcinku od Placu Czarnieckiego do ul. Jerozolimskiej (od km 0+040,16 do km 0+331,34) wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu MB
artykuł nr 27

Informacja dot.postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego w zakresie robót drogowo-mostowych dla pierwszego etapu zadnia pn.: "Przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej"

artykuł nr 28

Informacja dot. opracowania i wykonania strony internetowej dotyczącej Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 29

Informacja dot. wykonania prac związanych z bieżącym utrzymaniem w należytym stanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych, położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Ogłoszenie o postępowaniu 85 KB
artykuł nr 30

Informacja dot. wykonania usługi polegającej na wywozie zalegającego śniegu z ulic i placów zlokalizowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze