artykuł nr 1

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Łodzi w zakresie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym oraz monitorowania wtórnego obrotu lokalami mieszkalnymi sprzedanymi z udzieleniem bonifikaty

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Łodzi w zakresie obsługi obywateli polskich i cudzoziemców w jednostkach administracji publicznej

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w zakresie prawidłowości stosowania przepisów Kpa i Prawo budowlane, pod kątem właściwej kwalifikacji braków w przedłożonych dokumentach w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę