artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.4.2021 z kontroli w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetowych w 2020 r. oraz sprawozdawczości budżetowej, przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.3.2021 z planowej kontroli przestrzegania zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski, przeprowadzonej w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1711.2.2021 z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim, mającej na celu weryfikację realizacji zaleceń sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym PAK.1711.9.2018 r. z dnia 13.03.2019 r. wydanych w wyniku przeprowadzonej w 2018 r. kontroli w zakresie przestrzegania w jednostce zasad rozliczania podatku od towarów i usług określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług obowiązujących w Mieście Piotrków Trybunalski

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne nr PKW.1712.1.2021 z planowej kontroli przestrzegania zasad gospodarowania środkami budżetowymi przyznanymi w planie finansowym na 2019 rok przeprowadzonej w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego