artykuł nr 1

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego: Organizacja ferii zimowych - Uczniowski klub sportowy "Projekt Akademii MABO".

artykuł nr 2

Uproszczona oferta w trybie 19 a - realizacja zadania publicznego: Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Klasztor OO. Bernardynów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji...

Ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2023 roku
artykuł nr 4

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w 2023 roku

artykuł nr 5

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.